Regulamin przekazywania darowizn on-line

 1. Strona internetowa www.mostnadziei.pl prowadzona i administrowana jest przez Fundację Gdyński Most Nadziei z siedzibą w 81-384 Gdynia ul. Władysława IV 51 NIP 957 095 30 61   REGON 220296639   KRS 0000262786
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwis PayU
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Gdyński Most Nadziei nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU
 5. Serwis PayU umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Gdyński Most Nadzie. Przekierowanie do serwisu PayU następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.mostnadziei.pl. ( Przycisk „Przekaż Darowiznę”)Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez PayU
 • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU
 1. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 2. Fundacja Gdyński Most Nadziei zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Gdyński Most Nadziei. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest PayU. Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „RODO” znajduje się w pliku ”Polityka prywatności” na stronie www.mostnadziei.pl
 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie Fundacja Gdyński Most Nadziei zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Fundacja Gdyński Most Nadziei nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 6. Fundacja gdyński Most Nadziei zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 7. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.