Statut Fundacji „Gdyński Most Nadziei”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, nosi nazwę Gdyński Most Nadziei.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Małgorzatę Annę Marmajewską – Modelską w dniu 08 czerwca 2006r. aktem notarialnym (Rep. A nr 2692/2006 ) sporządzonym przez notariusza Elżbietę Maciąg w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ul. Generała Józefa Bema nr 15/ 2.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j.: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz na postawie niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i oddziały w Polsce, oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 4

Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, jak również świadczenie pomocy prozdrowotnej.
 2. Cel Fundacji, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez:
  • a) realizowanie ogólnopolskiego projektu Akademii Walki z Rakiem;
  • b) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich;
  • c) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych;
  • d) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii przeciwbólowych;
  • e) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych;
  • f) promocja edukacji i integracji środowiska psychoonkologicznego;
  • g) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;
  • h) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych;
  • i) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych, przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
  • j) upowszechnianie idei wolontariatu, w tym przyznawanie tytułu i nagrody „Wolontariusza Roku” ;
  • k) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich bliskich oraz dla wolontariuszy;
  • l) współpraca ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji osób z chorobą nowotworową ze społeczeństwem;
  • m) prowadzenie działalności wydawniczej; n) dofinansowywanie staży, fundowanie stypendiów.

§ 7

 1. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie osiągania celów i realizacji działań, wskazanych w §6.
 2. Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.
 3. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy społecznej, świadczonej w formie wolontariatu.

§ 8

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna z wyjątkiem działalności wskazanej w §6 ust.2 lit. e), h), k), m) Statutu, która może być prowadzona również jako działalność odpłatna.

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:  a) darowizn, spadków, zapisów; b) dotacji, subwencji; c) dochodów ze zbiórek publicznych; d) odsetek z lokat bankowych; e) nieruchomości i praw majątkowych; f) prowadzenia odpłatnej statutowej działalności Fundacji.

§ 11

Fundacja nie może:

 • a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
 • c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 • d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach niższych niż rynkowe.

§ 12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Z darowizn, spadków, zapisów Fundacja może tworzyć specjalne fundusze na określony cel, wskazany przez darczyńców, nazwane imieniem osób przekazujących środki pieniężne z ww. tytułów.
 5. Decyzję w sprawie utworzenia szczególnych funduszy celowych, określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach oraz wysokości kwot przekazywanych przez fundusze podejmuje Fundator po konsultacji z Radą Fundacji.

§ 13

Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być użyte wyłącznie na realizowanie celów statutowych Fundacji.

§ 14

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest uchwalony przez Zarząd Fundacji plan dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego.

Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji; 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków: Prezesa i Wiceprezesów.
 2. Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Radę Fundacji. Zarząd pełni funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Radę Fundacji.

 § 17

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Fundacji, a w szczególności:
  • uchwalanie i wykonywanie zaopiniowanych przez Radę Fundacji programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
  • uchwalanie regulaminów;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  • troska o należyty dobór pracowników i innych osób przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
  • decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek, biur, przedstawicielstw oraz oddziałów.
 1. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 18

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków.

§ 19

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
 4. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:
  • a) złożenia rezygnacji;
  • b) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 21

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 3. Fundator, przedstawiciele Fundatora oraz członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady.

§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 • przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 • konsultowanie i opiniowanie programów działania Fundacji i rocznych planów finansowych Fundacji;
 • ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
 • podejmowanie decyzji o współpracy z osobami, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
 • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych umów;
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora; proponowanie zmian Statutu.

§ 23

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Wykluczenie z członkostwa Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku:
  • złożenia rezygnacji;
  • wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Komisji Rewizyjnej, albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Komisji.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
  • Fundator, członek Zarządu oraz członek Rady Fundacji, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa, we wspólnym pożyciu, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik Fundacji,
  • Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się na wniosek jej członka, Zarządu lub Fundatora nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Członkowie Rady Fundacji i przedstawiciele Fundatora mogą być obecni na posiedzeniach Komisji.

§ 26

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • nadzór nad zgodną z prawem realizacją celów Fundacji; ocena pracy Zarządu;
 • składanie wniosku do Rady Fundacji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium;
 • proponowanie zmian Statutu.

§ 27

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.  

Sposób reprezentacji

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§ 29

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd, Radę Fundacji i Komisję Rewizyjną.
 3. Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji.

Likwidacja Fundacji

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 31

 1. Likwidatora wyznacza Fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundacje działalności.

§ 32

Środki finansowe pozostałe po likwidacji likwidator przeznacza na cele statutowe innej organizacji społecznej, realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie chyba, że Fundator postanowi inaczej.

Fundator